Инфо

Услови за користење

Правни аспекти

Ова е официјалната страна на MEDOLA.CO.

MEDOLA.CO има комплетни авторски права врз содржината на веб страницта

Корисниците кои пристапуваат кон оваа веб страница ги имаат следните права:

 • Да ја прегледуваат содржината
 • Да превземаат, преведуваат или користат дел од информациите поставени на страницата исклучиво само со цитрирање на изворот
 • Да ги копираат или печатат материјалите достапни на веб страницата без комерцијални цели
 • Да ги поврзуваат нивните страници со линкови од оваа веб страна (во случај тие линкови да се со бизнис/маркетинг цели новото прозорче треба да го отвара линкот на веб страницата на  CO.
 • Секое физичко или правно лице кое базирано на информациите достапни на веб-страницата ќе донесе одлука ќе биде одговорен за успехот или неуспехот на одлуката која ја донел со сите загуби кои можат да произлезат од неа
 • CO негира одговорност за содржината на надворешни веб страници кои може да се посочени во рамки на оваа веб страна.
 • Веб страницата на CO претставува збир на податоци и информации кои имаат за цел да информираат. MEDOLA.CO го задржува правото да ја менува содржината и структурата на веб страницата во секое време без претходна најава.
 • Производите и услугите пласирани на оваа веб страна се однесуваат исклучиво на продажба и не се во сопственост на CO
 • CO не одговара за квалитетот на производите кои се пласирани на оваа веб страна, како ниту за несаканите дјества кои можат тие да ги предизивикаат.
 • Пред користење на било кој производ задолжително да се прочита упатството прилог на производот.
 • Секој обид да се промени изгледот и содржината на страницата, со исклучок на правниот сопственик CO , како и создавање на линкови без претходна согласност на MEDOLA.CO ја ослободува MEDOLA.CO еднострано и без последици да ги користи своите права и да побара санкции за сторителите од компетентните служби